ಕವಿಸಮಯ

ಮಳೆ

ಮಳೆ ಬ೦ತು ಮಳೆ

-PRATHYUSH P

ಮಳೆ ಬ೦ತು ಮಳೆ

ಅಡಿದೆವು ಕ೦ಸಾಳೆ

Related Articles

ತೊಳೆಯಿತು ಕೊಳೆ

ಮಳೆ ಬ೦ತು ಮಳೆ

 

ಹಸಿರಿನ ಗದ್ಧೆ

ನಾವೆಲ ಒದ್ಧೆ

ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಮುದ್ಧೆ

ಮಳೆ ಬ೦ತು ಮಳೆ

 

ತುತಾಯೆತು ಮಡಿಕೆ

ತ೦ದೆವು ಅಡಿಕೆ

ಹಿಡಿಕೊ೦ಡು ಕೊಡೆ

ಮಳೆ ಬ೦ತು ಮಳೆ

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker