ಕವಿಸಮಯ

ಬಂತು ಬಂತು ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ

-PRATHYUSH P

ಬಂತು ಬಂತು ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ
ಮೋದಕದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಡಬ್ಬ
ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಸ್ಥಮ್ಭ
ಬಂತು ಬಂತು ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ

ನಾವು ಪೂಜಿಸುವ ಗಣಪತಿ
ವಿಷ್ವಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪತಿ
ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡೆವು ಪರಾಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ವತೀ
ಬಂತು ಬಂತು ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ

Related Articles

ನಾವು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದೆವು
ಹೊಟ್ಟೆತುಂಬ ಕಡುಬು ತಿಂದೆವು
ಹಬ್ಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದೆವು
ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಗಿಸಿದೆವು
ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿ ಮಲಗಿದೆವು
ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರ್ಯ
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ್ ಬೇಗನೆ ಬಾ

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Kindly unblock this website.