ಗೀತ್ ನಹಿ ಗಾತಾ ಹೂ

  • Sep- 2018 -
    10 September

    ಹಾಡಲಾರೆನು ನಾನು

    ಹಾಡಲಾರೆನು ನಾನು.. ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿದ ಚಹರೆಗಳು, ಆಳವಾಗಿಹÀ ಗಾಯದ ಕಲೆಗಳು ಕಳಚುತ್ತಿರುವ ರಹಸ್ಯದಿ ಸತ್ಯತೆಯಿಂದಲೇ ಭಯಭೀತಗೊಂಡು ಹಾಡಲಾರೆನು ನಾನು |

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker