ಊಂಚೆ ಪಹಾಡ್ ಪರ್

  • Sep- 2018 -
    10 September

    ಎತ್ತರದ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ

    ಭಾವಾನುವಾದ - ನೃತ್ಯಗುರು ಸಹನಾ ಚೇತನ್ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ, ಮರಗಳೆಂದೂ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬಳ್ಳಿಗಳೂ ಮೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಹುಲ್ಲುಗಳಂತು ಒಸರುವುದೇ ಇಲ್ಲ,

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker