ಅವರ ಪೇಡ್ ಕೆ ಊಪರ್ ಚಡಾ ಆದ್ಮಿ

  • Sep- 2018 -
    10 September

    ವೃಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಏರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ

    ವೃಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಏರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿರಿಯನಂತೆಯೇ ಕಾಣುವನು ಕೆಳಗೆ ನಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಹಾಗೆ ಕಿರಿಯನಂತೆಯೇ ತೋರುವನು | ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವ ಸಣ್ಣವರಂತೂ ಇಲ್ಲ,…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker