ಶ್ರೀಧರ ಸ್ಮರಣೆ

ಭಕ್ತಕೋಟಿ ಈ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಉತ್ಸವವನ್ನಾಚರಿಸಲಿ..

ಭಕ್ತಕೋಟಿ ಈ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಉತ್ಸವವನ್ನಾಚರಿಸಲಿ..

ಭಗವಾನ್ ಸದ್ಗುಗು ಶ್ರೀಧರರು ಖಂಡಿತಾ ಮುಕ್ತರಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಶ್ರೀಧರರು ದೇಹಭಾವವನ್ನೂ ಮೀರಿದ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ,…
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker