ಮೀರಾ, ಆಲಾಪನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಯುವಗಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮೀರಾ

ಮೀರಾ,ಆಲಾಪನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಯುವಗಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker